To Avatar Course

 

شفقت: گزینه بخشایش - دوره کوتاه مدتPillarsBook

اكثر ما دير يا زود درمی‌یابیم كه قربانی بودن از رفتارهای نادرست، ‌اشتباهات يا سوءنيت‌ها چگونه است. پرسش اين است كه ما با اين رویدادها چگونه رفتار می کنیم. آیا آنها را تحمّل می کنیم، بهبودی می یابیم و گام به پیش می گذاریم، درست آنگونه که باید در مورد رنجهای طبیعی عمل کنیم، یا آنکه آنها را انکار و مقاومت می کنیم ، ومابقی زندگی مان را با سرزنش کردن کسی برای خراب کردن آنچه که شاید ممکن بود بشود ضایع می کنیم؟

درمواقعی بسیارنادر، زندگی فرصتی را برای ما پیش می آورد تا فراتر از چرخه علت و معلول برویم و برای لحظه ای مانند یک آواتارمنشأ هستی، جهت رویدادهای آینده را تعیین کنیم. بخشایش چنین فرصتی است.

دوره کوتاه مدت رایگان خود را از اینجا دریافت کنید:

Round Download

"خودداری ما از بخشیدن، به ما آسیب می زند، نه به آنها. خودداری ما از بخشیدن، دومين آسیبی است كه خودمان پس از نخستين صدمه به خود وارد می‌كنيم. ”

—هری پالمر، نویسنده مطالب آواتار.

 

PillarsBookککتابچه هفت ستون روشن بینی را که شامل دوره های کوتاه مدت آواتار است بررسی و کاوش کنید.

تمام دوره های کوتاه مدت درمجموعه ی هفت ستون روشن بینی در یک جلد جمع آوری شده اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر یا انجام سفارش اینجا را کلیک کنید.