To Avatar Course

PillarsBook

دیدگاه: آفریدن تعریف - دوره کوتاه مدتّ

این دوره کوتاه مدت تعاریفی را که بین هستی غیرمادی و چیزهای این جهان، وجود دارد بررسی می کند. این دوره بر اساس کتابهای بازروی آمدن و آگاهانه زیستن نوشته هری پالمر و بر اساس سخنرانی در اوایل آواتار با عنوان ”فرم و بی فرمی" است.

تمرینات این دوره برای نشان دادن، به روشی تجربی ، ماهیت وجود ، توانایی های خلاقانه آن، و ماهیت تعاریف، طراحی شده است.

هدف این دوره کوتاه مدّت، الهام بخشیدن به انسانها است تا کارِ تعیین شرایطِ بهتر زندگی برای خود و همه موجودات را به عهده بگیرند.

از ماجراجویی خود لذت ببرید.

 

دوره کوتاه مدت رایگان خود را از اینجا دریافت کنید:

Round Download


 

"فقط تعداد کمی از مردم از یک ماهیت بی شکل وفاقد شخصیت فراتر از تعاریف مربوط به خود، آگاهی دارند."

—هری پالمر، نویسنده مطالب آواتار.

 

PillarsBookکتابچه هفت ستون روشن بینی را که شامل دوره های کوتاه مدت آواتار است بررسی و کاوش کنید.

تمام دوره های کوتاه مدت درمجموعه ی هفت ستون روشن بینی در یک جلد جمع آوری شده اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر یا انجام سفارش اینجا را کلیک کنید.