To Avatar Course

PillarsBook

بینش: مدیریت باورها - دوره ی کوتاه مدتّ

آنچه در سطحی از وجود حقیقت می خوانیم ممکن است در سطح دیگری از وجود حقیقت نباشد. چیزهایی را که ما از یک دیدگاه حقیقی می بینیم، لزوما از دیدگاهی دیگر حقیقی بنظر نمی رسند. بیشتر عدم توافق ها و تضادها بخصوص در فلسفه، مذهب و روانشناسی ناشی از اختلاف سطوح دیدگاه هاست تا آنچه که مشاهده می شود.

تمرین ها و دستورالعمل هایی که زندگی را در یک سطح از وجود دگرگون می کنند، ممکن است درسطح دیگری از وجود بدون تاثیر و کارایی باشند.

شناختن چهارچوب مرجع فکری مشاهده گر، برای ارزیابی صحت یک مشاهده ضروری است. 

دوره کوتاه مدت رایگان خود را از اینجا دریافت کنید:

Round Download


 

"... باورهای ناپیدا یا تلقین شده که هشیاری را تحت الشعاع قرار می دهند و بدون چون و چرا به صورت حقیقت پابرجا مانده اند، ریشه های اصلی رنج فرد هستند. آنها به شدت می توانند محدود کننده  یا حتی خود تخریب کنند باشند. ”

—هری پالمر، نویسنده مطالب آواتار.

 

PillarsBookکتابچه هفت ستون روشن بینی را که شامل دوره های کوتاه مدت آواتار است بررسی و کاوش کنید.

تمام دوره های کوتاه مدت درمجموعه ی هفت ستون روشن بینی در یک جلد جمع آوری شده اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر یا انجام سفارش اینجا را کلیک کنید.