To Avatar Course

PillarsBook

آگاهی: مدیریت توجّه - دوره ی کوتاه مدتّ از دروس بنیانی

به هر موجودی مقدار معینی توجه اعطا شده است. به نظر می رسد که این مقدار از فردی به فرد دیگر متفاوت است وهمچنین در هر فرد مطابق با زمان و شرایط تغییر می کند.

به منظور بحث و گفتگو، سهمیه توجّه شما را می توان به مقادیری تقسیم کرد که واحدهای توجّه نامیده می شوند. ما می توانیم این واحدهای توجّه را بر اساس نحوه رفتار آنها به چندین دسته طبقه بندی کنیم.

دوره کوتاه مدیریت توجّه، به بررسی و کاوش روشهایی می پردازد که در آن می توان توجّه انسان را که با ارزش ترین کالای موجود است، بازیابی و بهتر کرد. این دوره روی تمرینات تجربی تمرکز دارد که خود-آموزنده هستند.

 

دوره کوتاه مدت رایگان خود را از اینجا دریافت کنید:

Round Download

 

”آرامش ذهن با التماس یا تمنا حاصل نمی شود، بلکه با دست یافتن به کنترل و در اختیارداشتن توجّه خودتان ایجاد می شود."

—هری پالمر، نویسنده مطالب آواتار.

  

PillarsBookکتابچه هفت ستون روشن بینی را که شامل دوره های کوتاه مدت آواتار است بررسی و کاوش کنید.

تمام دوره های کوتاه مدت درمجموعه ی هفت ستون روشن بینی در یک جلد جمع آوری شده اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر یا انجام سفارش اینجا را کلیک کنید.